En kränkning av barnets rättigheter?

Förespråkare för ett förbud mot omskärelse av pojkar hävdar ofta att det är en mänsklig rätt att "ha en intakt kropp" eller hävdar att omskärelse kränker pojkens rätt att fritt välja sin religion. Men mänskliga rättigheter skyddar individernas rätt att ha sin religion och kultur och också överföra den till sina barn. Föräldraansvar är ett erkännande av att föräldrar fattar beslut för sina barn i enlighet med vad de anser är barnets bästa. Föräldrar har rätt att välja att barnet ska uppfostras i sin tro eller kultur. Den enda begränsningen av denna rättighet är om något kriminellt, skadligt eller obekvämt äger rum, som anges i barnkonventionen, § 14.3.

Barnet har i barnkonventionen en grundläggande rätt att uppfostras i familjens kultur och religion. Barnkonventionen skyddar just barnets rätt att växa upp i familjens kultur. Staten får inte blanda sig i eller försöka förhindra det, och minoriteter måste vara särskilt skyddade:

Artikel 14
1. Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen eller andra personers grundläggande fri-och rättigheter.

Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör ett urfolk ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.

Inget hindrar pojken från att, när han blir äldre, själv välja att inte längre praktisera judendom, välja en annan religion eller ingen alls. Det finns  många anledningar till varför en man är omskuren och inte längre något ovanligt i Sverige. 

Det bästa vi kan göra är att se till att föräldrar är väl informerade om rituell omskärelse av pojkar och följer den svenska nuvarande lagstiftningen.
 
Svenska minoritetsföräldrar som överväger omskärelse av sina pojkar bör erbjudas fakta och välgrundad information inför ingreppet. 
 FN:s barnrättskommitté har vidare funnit att rituell manlig omskärelse under medicinskt trygga former är oproblematisk utifrån barnkonventionen.