Den religiösa grunden

Brit mila - judisk omskärelse av pojkar - är en grundläggande
byggsten i judiskt liv och en central judisk identitetsmarkör. Omskärelse av pojkar är en helt central judisk rit, jämförbar med det kristna dopet.

Brit mila betyder omskärelsens förbund och går tillbaka till förbundet som Gud slöt med Abraham som det står beskrivet i Första Moseboken 17:10-12: ”Och detta är det förbund mellan Mig och er och era barn efter er, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara förbundet mellan Mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt…”

Brit mila har praktiserats i Europa i årtusenden. Historiskt har omskärelse varit kraftigt ifrågasatt av majoritetssamhället. Trots försök att inskränka judars rätt att omskära sina söner är denna del av judendomen fortsatt helt central. Vid sidan av den religiösa betydelsen är omskärelse också en kulturell identitetsmarkör med
stark förankring och betydelse för den judiska minoriteten som ett uttryck för
samhörighet, gemenskap och en delad historia som förs vidare från generation till generation.

Enligt judisk religiös lag – halacha – föreskrivs att omskärelsen ska ske på den åttonde levnadsdagen. Det är dock förbjudet att utföra ingreppet vid denna tidpunkt om barnet är sjukt eller för tidigt fött.

För en mer ingående förklaring av den religiösa grunden till brit mila läs vår rabbin Ute Steyers predikan om brit mila från 16 november 2019 här