Gravskötsel

Judiska gravar är eviga. På Norra begravningsplatsen finns fler än 8 800  begravda, på Södra fler än 4 400 och antalet ökar ständigt. Detta innebär att judiska begravningsplatser får ett annat utseende än kristna kyrkogårdar där graven och stenen tas bort efter 25 år för att ersättas med en annan avliden och sten. Två olika tankesätt ger två olika estetiska uttryck. 

I gravskötsel ingår regelbunden gräsklippning, skötsel av allmänna ytor, buskar och häckar, hålla gångstigar i ordning och se till att det är framkomligt till graven. I gravskötseln ingår inte att tvätta eller rikta gravstenen, fylla i bokstäver eller liknande.

Gravar där det finns gravrättsinnehavare som inte är Judiska Församlingen, ansvarar gravrättsinnehavaren för stenen. Det innebär att gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att stenen är säkert förankrad.

Församlingen tar sig rätten att lägga ner stenar som utgör fara.

 

Blommor Blommor anses vara ett främmande inslag på en judisk begravningsplats. Vill du ändå plantera görs det på egen hand.

Tidigare var det möjligt för gravrättsinnehavare att köpa tjänsten plantering av blommor (plantering för all framtid), denna service upphörde i början av 2000-talet. Självklart fullföljs de avtal som tidigare ingåtts. När det inte längre finns en gravrättsinnehavare övergår gravrätten till Judiska Församlingen, det är gravrättsinnehavaren som avgör huruvida plantering ska fortsätta eller inte.

Buskar och träd som anhöriga planterar vid graven tas bort av församlingens personal om de anses förhindra eller försvåra den allmänna gravskötseln. Skadade gravlyktor tas bort då de riskerar att utgöra fara för personal och besökande.

Eventuell misskötsel eller skadegörelse Eventuell misskötsel eller skadegörelse rapporteras till Anna Nachman. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få veta vad som sker på begravningsplatsen så att nödvändiga åtgärder som t ex polis- eller skadeanmälan vidtas.