Konservativ judendom

Den konservativa  rörelsen växte fram ur tvister mellan den tidiga tyska reformrörelsen och den ny-ortodoxa rörelsen i slutet på 1800-talet. Man ansåg att reformrörelsen hade gått får långt i sina avsteg från traditionella judiska värden och att den ny-ortodoxa rörelsen å andra sidan hade gått för långt åt andra hållet. Den konservativa rörelsen försökte (och försöker än idag) att inta en mitten-position.
I den diskussionen som uppstod var kring frågorna som handlade om att använda hebreiska eller lokala språk i gudstjänster, samt vilken roll halacha,  (judisk lag) skulle ha.  Två av grundarna av konservativ judendom var Zecharia Frankel (1801-75) och Solomon Schechter (1849 -1915) . Frankel startade 1854 det judiska teologiska seminariet av Breslau. Rabbin Solomon Schechter grundade under samma tidsepok the Jewish Theological Seminary (JTS) i New York som existerar än idag och ses som flaggskeppsinstitution som utbildar rabbiner och kantorer och som även har försett Stockholm med sina rabbiner sedan 1948. Även några av Stockholms kantorer under efterkrigstiden fick sin utbildning på JTS.

Inom den konservativa rörelsen ansåg man, och anser än idag,  att det hebreiska språket har en speciell ställning som gudstjänstspråk. Konservativ judendom anser att hebreiskan bör behålla sin särställning eftersom språket är en del av judisk identitet och en enande faktor för alla judar oavsett var de bor. Liknande argument framfördes för att hålla kosher, ställning av shabbat osv. Önskan om att bevara (konservera) centrala delar av traditionen förklarar varför denna gren av judendomen kom att kallas ”konservativ judendom”.  

Många judar i USA kände sig inte hemma i den strikta ortodoxi som de hade vuxit upp i Europa, men inte heller i reformrörelsen.  I USA blev därför den konservativa rörelsen vädligt inflytelserik. Solomon Schechter grundade 1897 The Jewish Theological Seminary som sedan starten har utbildat rabbiner. Skolan har även försett Stockholm med sina konservativa rabbiner sedan 1950-talet.  

År 2000 genomfördes The Jewish Population Survey, den visade att 33 procent av de judar som är medlemmar i en synagoga I USA är medlemmar i en konservativ synagoga. Den konservativa gruppen är därmed den näst största judiska gruppen i USA. I Storbritannien etablerades den konservativa rörelsen, även kallad Masorti, av Rabbi Louis Jacobs (1920-2006) på 1980-talet. I Israel har Masorti funnits sedan 1979 och det är nu runt 50,000 israeler som identifierar sig med Masorti.  

Torah Torahn ses som en helig text med gudomlig inspiration, men som bär spår av mänsklig inverkan. Torah uppenbarades till det judiska folket av Gud men är nedskriven av människor. Torah beskriver Guds vilja och dokumenterar förbundet mellan Gud och folket Israel.  

GudstjänstordningenGudstjänstordningen är huvudsakligen på hebreiska och följer en relativt traditionell liturgi. Merparten av konservativa synagogor är egalitära, det vill säga män och kvinnor sitter tillsammans och deltar på lika villkor. Det finns även ett växande antal kvinnor som är rabbiner och kantorer.  

Halacha Halacha, judisk lag, ses som bindande men samtidigt som dynamisk och responsiv till förändrade omständigheter. Förändringar i judisk lag görs efter noggrann avvägning, i konsultation med källskrifterna och i enlighet med etablerade rättsstiftande principer. Förändringar görs i respons till stora och genomgripande förändringar i samhället eller vetenskapen.  

Rabbin Ute Steyer är en av Stockholms judiska församlingens rabbiner och leder den Stockholms Stora synagoga som är ansluten till masorti-rörelsen (konservativ). Rabbin Steyer har också fått sin "smicha" (rabbinsk utnämning) från JTS i New York.