Uttalande av fullmäktige efter extra sammanträde den 30 augusti 2018

Judiska församlingen i Stockholms fullmäktige har idag haft ett extrainsatt sammanträde för att diskutera den aktuella säkerhetssituationen. Fullmäktige har fått presentationer om hotbilden mot församlingen samt församlingens säkerhetsarbete.

Mot bakgrund av vad som framkommit under sammanträdet, gör ett enhälligt fullmäktige följande uttalanden:

  • Det finns en hotbild mot judiska institutioner i Stockholm och resten av Sverige. Hoten har främst sitt ursprung i den högerextrema rörelsen samt bland våldsbejakande islamister. Det är därför av stor vikt att församlingen bedriver ett professionellt och långsiktigt hållbart säkerhetsarbete samt upprätthåller goda kontakter med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och andra relevanta myndigheter. Församlingen ska verka för en ökad polisnärvaro vid de judiska institutionerna.
  • På senare tid har statliga och kommunala bidrag till de judiska församlingarnas och de andra judiska institutionernas säkerhetsarbete och säkerhetsinstallationer ökat vilket vi uppskattar. Församlingen ska, inom ramen för Judiska Centralrådet, dock arbeta för att samtliga säkerhetsrelaterade utgifter täcks av det allmänna.
  • Som en församling bestående av många Förintelseöverlevande och ättlingar till dessa förfasas vi över den växande högerextrema rörelsen i Sverige. Församlingen ska, inom ramen för Judiska Centralrådet, verka för att Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) och andra liknande rörelser förbjuds. Ett upprop med det innehållet har nyligen framförts av Centralrådet.
  • Församlingen kommer fortsatt att noggrant följa säkerhetssituationen och agera kraftfullt till dess att den är tillfredsställande för oss judar.