Opinionsbildning under december

Judiska Centralrådet (JC), en sammanslutning av alla judiska församlingar i Sverige, arbetar kontinuerligt för att vi ska ha ett levande och vitalt judiskt liv i Sverige. För att möjliggöra detta driver Judiska Centralrådet frågor som är viktiga för den judiska gruppen och deltar i samråd med myndigheter, beslutsfattare och politiker. Judiska Församlingen i Stockholm, den största judiska församlingen i Sverige, innehar ordförandeposten och generalsekreterare samt tjänstemän på Judiska Församlingen i Stockholms arbetar aktivt med frågor för Judiska Centralrådet. Vissa av dessa ansträngningar syns i media (som omskärelsedebatten) medan andra sker utanför offentligheten. Vi vill därför informera våra medlemmar om vad som gjorts under december 2019. Varje månad kommer vi att rapportera om vårt opinionsbildande arbete

Förintelsemuseet Generalsekreterare (GS) Isak Reichel och ordförande Aron Verständig deltog på möte med det kansli som förbereder den stora Förintelsekonferensen i Malmö i oktober. Under mötet fick de en översikt av vad konferensen kommer att fokusera på: hur man ska undervisa om Förintelsen i framtiden men också om antisemitism på sociala medier. 

Bistånd till organisationer och stater med antisemitisk agendaAnsvarig för nationella minoritetsfrågor, Charlotte Manderman, deltog på UD:s sakråd om demokratisatsningen för civilsamhällesorganisationer. Vi framförde att det är viktigt med välgrundade och nyanserade bedömningar vid biståndsfördelning. Det är viktigt att markera kraftfullt mot organisationer, stater med en antisemitisk agenda och inte understödja eller legitimera hot och hat mot judar genom beviljande av biståndsmedel.

Skolverket möte om ändrade kursplanenSyftet var att stämma av ändrade skrivningar i grundskolans kursplaner i svenska och So-ämnena, avseende de nationella minoriteterna. Mötet var en uppföljning på tidigare möte där ändringarna presenterades i sin helhet och Centralrådet inkom med synpunkter. Av revideringarna som nu presenterades framkom att det gjorts ett försök att kompensera (marginellt) för borttaget innehåll från kursplanen i historia. Förmedlade att detta är helt otillräckligt. Dialogen fortsätter.

Stadsbibliotekets satsning på att förmedla judisk kulturMöte med representanter för stadsbiblioteket angående ett kulturrådsfinansierat projekt i Stockholms stadsbibliotek. Projektet syftar till att utveckla bibliotekets kompetens och innehåll avseende de fem nationella minoriteterna. Vi uttryckte att projektet behöver mer kännedom om judar och att projektet behöver vara väl förankrat i det judiska civilsamhället både för att nå ut till den judiska målgruppen och för att träffsäkert förmedla judisk kultur till allmänheten. Med stadsbiblioteket som plattform, i detta fall, är allmänheten den givna målgruppen. Ett intressant folkbildningsinitiativ. Dialogen fortsätter.

Centrum mot våldsbejakande extremismGS träffade den statliga myndigheten Centrum mot våldsbejakande extremism och pratade om antisemitismen i Sverige.

Bryssel och EU-frågorGS deltog på European Jewish Congress Directors meeting där det diskuterades hur Europas judiska församlingar kan stärka kunskapen om Förintelsen i Europa.

GS deltog även på EU-kommissionens working group against antisemitism samt ett seminarium om attentatet i Halle där bland annat Urusla von der Leyen talade. Enskilda samtal med bland annat UDs särskilda sändebud mor antisemitism Ulrika Sundberg ägde också rum.

Övrig opinionsbildning under december

  • GS och ansvarig för nationella minoritetsfrågor deltog på ett demokratiseminarium om det civila samhällets roll i det demokratiska Sverige.
  • Intervju för artikel till Sametinget och Länsstyrelsens nya skrift om inflytande och delaktighet genom samråd. VI framförde bl.a. att samordnade samråd med flera myndigheter där vi ges möjlighet att både välja samtalspart och att sätta agendan är en bra dialogform som vi önskar se mer av. Vi önskar inte delta i samråd som endast har ett informationssyfte.
  • Workshop för de nationella minoriteterna om region Stockholms hållbarhetspolicy, med fokus på social hållbarhet. Återigen blev det tydligt att vår minoritets behov och förutsättningar skiljer sig markant från övriga nationella minoriteter och att kunskapen om den judiska gruppen är generellt låg inom offentlig förvaltning. Ett konstruktivt gensvar från regionen blev en inbjudan till en enskild diskussion om våra specifika behov relativt regionens ansvarsområden.
  • Församlingen besöktes av Stockholms interreligiösa råd som ville visa sin solidaritet mot bakgrund av de antisemitiska attackerna i samband med årsdagen av Kristallnatten.
  • Församlingen uppvaktades av en delegation fr. Etiopiska Ortodoxa kyrkan, Sweden Islamic Center, Högdalskyrkan och Svenska kyrkan i Vantor
  • Generalsekreterare (GS) Isak Reichel talade på en konferens om nationella minoriteter anordnad av Länsstyrelsen i Stockholm. GS pratade om den judiska minoritetens behov av statligt stöd för att kunna bibehålla en stark judenhet i Sverige.
  • Möte på Riksantikvarieämbetet för samtal om nazi-konfiskerade kulturföremål.
  • Möte med World Jewish Congress (WJC) generalsekreterare Maram Stern. Maram fick en rundtur i Bajit och en översikt av vad vår församling och vad Judiska Centralrådet arbetar med. Mötet var ett led i vår ambition att skapa starkare band med viktiga internationella judiska organisationer såsom WJC.