Opinionsbildande februari 2020

Judisk strategiUnder 2020 kommer Judiska Centralrådet (JC) att föra fram att vi vill att staten långsiktigt tar ett större ansvar för en fortsatt stark judenhet i Sverige. Judar är som bekant en nationell minoritet i Sverige. Staten har därför förbundit sig att särskilt stärka och skydda vår kultur och

språk (jiddisch). Staten skyddar framförallt de nationella minoriteterna genom att ge dem särskilda rättigheter och stöd i vissa geografiska områden, så kallade förvaltningsområden.

Samer, sverigefinnar och tornedalingar har särskilda förvaltningsområden, men judar och romer har i inget förvaltningsområde. För romerna finns istället en särskild romsk strategi som innebär statliga satsningar på romsk kultur. JC vill därför att staten ska göra en allmän satsning på judisk kultur i Sverige.

En kommande satsning på judisk kultur bör enligt JC innehålla:

• En tydlig statlig satsning på judisk utbildning, både formell judisk utbildning (genom att staten inrättar en särskild skolform för judar med sameskolan som förebild), och informell judisk utbildning (för barn och unga såsom statliga pengar till församlingens kollo och Aaron Isaacs skola).

• Satsningar på judiska kulturinstitutioner som Judiska biblioteket och Bajit som kulturhus.

• Satsning på jiddisch. Idag är det få judar som kan ta till sig jiddischkultur. Staten borde därför satsa särskilt på kraftfulla revitaliseringsinsatser för jiddisch.

• Ansvar för att det judiska kulturarvet synliggörs och vårdas. Både för judar och för Sverige är det viktigt att det synliggörs att judar funnits i Sverige under en lång tid. Staten bör till exempel hjälpa till att synliggöra och sköta de gamla judiska begravningsplatserna på Kungsholmen då de är en viktig del av det judisk-svenska kulturarvet.

JC presenterade denna judiska strateg på ett enskilt samråd med Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, samt tjänstemän på kulturdepartementet. JC lyfte främst behovet av en nationell judisk strategi och presenterade ett förslag på ramverk för strategin enligt ovan.

Under referensgruppsmöte på länsstyrelsen diskuterades länsstyrelsens årliga uppföljningsrapport av minoritetspolitiken. Detta år hade rapporten fokus på diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. JC lyfte behovet av en nationell judisk strategi för att bättre kunna adressera de specifika utmaningar vår grupp står inför med koppling till frågor om utsatthet, delaktighet och kulturell identitet. JC lyfte även problematiken med ett framtida stopp för konfessionella inslag i skolan och att en nationell minoritetsskola för judar - JC önskar att en ny judisk skolform skapas inom ramen för nationell minoritetslagstiftning. Denna skolform bör ha ett liknande upplägg som sameskolan - denna skulle vara en lösning för att skydda vår rättighet att föra över språk och kultur till nästa generation.

FörintelsemuseetMöte med utredningen om ett förintelsemuseum, träff för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm, FFÖ och utredarna om ett förintelsemuseum samt deltagit på konferens om förintelsemuseet.

Samråd med Statssekreterare Kristina Persdotter om den kommande internationella konferensen om hågkomst av förintelsen, utbildning om förintelsen och antisemitism. (Utbildningsminister Anna Ekström skulle vara med men hon fick förhinder).

MediamedverkanOrdförande Aron Verständig deltog vid ett flertal tillfällen i media gällande de antisemitiska yttrandena i programmet Big Brother. Bland annat i Morgonpasset, P3.

Uttalande gällande att Ungern tagit bort judiska författare från deras nationella litteraturkanon.

Övriga insatser

  • Under februari besökte region Stockholm Bajit. Syftet var att öka förståelsen för våra specifika utmaningar och förutsättningar inom ramen för minoritetspolitiken, ge en orientering om den judiska minoriteten samt en första behovsinventering med koppling till regionens verksamhetsområden.

  • Möte med polismyndigheten i Stockholms län för att få till ökad polisbevakning av våra objekt.

  • Möte med Institutet för språk och folkminnen om deras utredning om att ta fram strategier för att bevara minoritetsspråken.