Judiska flyktingar från arabvärlden

Med anledning av minnesdagen för fördrivningen av judarna från arabländerna och Iran skulle vi vilja bjuda in till en minneskväll  för att dela berättelser om de orientaliska judarnas flykt genom texter, bilder och musik.

Berättelserna om fördrivningen är fortfarande aktuella, särskilt mot bakgrund av de erfarenheter om exil och landsflykt som delas av många i vår egen tid.

Om utvisningen av judarna från arabländerna och Iran:

Nästan en miljon judiska flyktingar från arabvärlden och Iran förvisades och fördrevs efter 1948. En våg av mord, tortyr, terror, försvinnanden och konfiskationer av egendom i hela Mellanöstern markerade slutet på den tusenåriga judiska närvaron i Orienten och samtidigt av en unik civilisation. Idag finns det nästan inga judar i Mellanöstern – förutom i Israel. De orientaliska judarnas öde påminner mycket om massfördrivningarna av Mellanösterns ursprungsbefolkningar och minoriteter i vår egen tid. Därför finns det också mycket att lära av erfarenhetsutbyte mellan regionens olika urbefolkningar.

Jewish refugees from Arab landsOn the occasion of the Memorial Day for the expulsion of the Jews of Arab lands and Iran we would like to invite you to an evening of sharing stories and histories of Oriental refugees through texts, images and music. Though already part of the past, these stories can still resonate the experiences of exile and dispersion in our own times.
 
About the expulsion of the Jews of Arab lands and Iran:
Nearly one million Jewish refugees from the Arab world and Iran were exiled and displaced after 1948. A wave of murder, torture, terror, disappearances and forced confiscations of property throughout the Middle East marked the end of the millennial Jewish presence in the Orient and at the same time of a unique civilization. Today, there are almost no Jews in the Middle East – except in Israel. The fate of the Oriental Jews is very reminiscent of the mass displacements of the Middle East’s indigenous peoples and minorities of our own time. Therefore, there is also a lot to learn from an exchange of experiences between the region’s different indigenous peoples. 

30 november
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
The Embassy of Israel in cooperation with the Jewish community in Stockholm