Gudstjänster erev jom kippur, kol nidre

Alla medlemmar i Judiska församlingen i Stockholm (JFST) har fritt tillträde till samtliga synagogor. Medlemmar i Adat Jeschurun, Adat Jisrael som inte är medlemmar i JFST får besöka sina respektive synagogor utan avgift. Medlemmar i församlingar i Norden har fritt inträde men måste anmäla sig via formuläret på denna sida senast den 1 september.

Icke-medlemmar måste också anmäla sig samt betala en inträdesavgift på 2000 kr, för studenter är priset 1000 kr. Detta berättigar till besök i valfri synagoga och samtliga gudstjänster under rosh hashana och jom kippur. Sista anmälningsdag är 1 september och anmälan är giltig först efter att betalningen har erhållits av Judiska församlingen i Stockholm, senast den 8 september. Pengar återbetalas inte.

Vänligen invänta bekräftelse av oss innan du gör en inbetalning, vi granskar alla anmälningar och förbehåller oss rätten att godkänna eller neka en anmälan. OBS! De utsatta tidpunkterna kan ändras, vi kommer att hålla hemsidan uppdaterad.

Betalningsinformation finns på bokningssidan.

Preliminära tider:

Adat Jeschurun
Kl. 13:15 – 14 Mincha
Kl. 18:20 Kol nidre 

Adat Jisrael
För mer info och anmälan skicka e-mail till info@adatjisrael.se

Judiska hemmet:
Ca kl. 18:15

Sessionssalen:
Kl. 18:22 Kol nidre

Stora synagogan
Kl. 17 - 19, Kol nidre 1
Kl. 20 - 22, Kol nidre 2

 

In English:

All members of the Jewish Congregation in Stockholm (JFST) have proper access to all synagogues. Members of Adat Jeschurun, Adat Jisrael who are not members of the JFST may visit their respective synagogues free of charge. Members of Nordic congregations have free entry but must register via the form on this page by September 1.

Non-members must also register and pay an entry fee of SEK 2,000, the fee for students is SEK 1,000. This entitles you to visit any synagogue and all services during Rosh Hashana and Yom Kippur. The deadline for registration is September 1 and the registration is only valid after payment has been received by the Jewish Congregation in Stockholm, no later than September 8. Money is not refunded.

Please wait for confirmation from us before making a payment, we review all submissions and reserve the right to approve or decline a submission. ATTENTION! The scheduled times may change, we will keep the website updated.

Follow this link for information about how to make your payment.

 

24 september
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm