Undersökning av antisemitism inom Stockholms Stads skolor

Judiska församlingen har i dialog med Stockholms Stad sedan flera år påtalat behovet av kartläggning av antisemitism inom stadens verksamhet. Stockholms Stad påbörjade en undersökning av antisemitismen i stadens skolor under hösten 2021, inspirerade av input från Judiska församlingen men även av Malmö stads rapport ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” som visade en mycket oroande utveckling samt otrygg och ängslig tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  

Rapporten  ”Antisemitismen i Stockholms skolor - En rapport om skolpersonal och elevers upplevelser och tankar kring antisemitiska uttryck i sin skolmiljö” författad av fil dr Kristin Wagrell presenterades idag för judiska organisationer, expertorganisationer och utbildningsförvaltningen samt stadsledningskontoret på Stockholms Stad, i närvaro av skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) samt miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Den föreliggande rapporten undersöker hur förekomsten av antisemitism i Stockholms grundskolor och gymnasieskolor uppfattas och upplevs av skolpersonal samt judiska elever. Undersökningen har genomförts med kvantitativ och kvalitativ metod och har ringat in tre huvudsakliga problemområden/ utmaningar:

  • Skolpersonalens kunskapsluckor avseende antisemitismens uttryckssätt
  • Arbetet med antisemitism relaterat till Förintelsen. Undervisningen sker ofta i en jämförande kontext där antisemitism som förklaringsgrund till Förintelsen ofta faller bort.
  • Det antisemitiska språkbruket i skolan. En oförståelse för det språkbruk som används samt dess effekter.  
     

Undersökningen har även utmynnat i förslag på kompetenshöjande åtgärder baserade på undersökningsresultaten. I rapporten identifieras även områden som staden bör utforska vidare. Exempelvis kompletterande undersökningar av judiska elevers upplevelser av antisemitism i skolan och hur skolmiljön påverkar deras möjligheter att uttrycka sin judiska identitet.

Vi ser fram emot att ta del av den slutgiltiga versionen av rapporten inom kort och kommer att dela den via hemsidan! Vi välkomnar att staden tar problemet med antisemitism i skolan på största allvar och att rapporten ska resultera i konkreta åtgärder. Församlingen kommer att följa implementering och uppföljning av åtgärder i nära dialog med staden.

Ett medlemsmöte där fil dr Kristin Wagrell presenterar sin rapport planeras till början av september.

Lena Posner Körösi, ordförande
Hanna Halpern, generalsekreterare
Charlotte Manderman, politisk handläggare

DN.se - Rapport: Lärare tar inte antisemitism på allvar