Påverkansarbete under hösten 2020

I augusti träffade församlingen (samt Jiddischförbundet och JUS) tjänstemän från kulturdepartementet. Fokus för mötet låg på frågan om en judisk strategi för en mer konstruktiv tillämpning av minoritetslagstiftningen för vår del. Diskussionerna berörde både skälen till att strategin behövs och hur vi kan driva frågan framåt.

Under september deltog församlingen i samråd med Socialstyrelsen. Under mötet diskuterade främst judars specifika behov inom äldreomsorgen, vilken slags service som efterfrågas/behövs. Screening för genetiskt överförda sjukdomar, främst bröstcancer, diskuterades också.

I september deltog församlingen även i Länsstyrelsens referensgrupp för uppföljning av minoritetspolitikens utveckling. Det som lyftes går i linje med diskussionen om judisk strategi samt remissvaret om en extra växel i minoritetspolitiken, d.v.s. att det är viktigt att utgå från minoriteternas skilda förutsättningar i problemformuleringar och att kunna härleda effekter av insatser som kommuner och regioner erbjuder till varje enskild minoritet.

Församlingen har även deltagit i dialogmöte med äldreförvaltningen på Stockholms stad. Syftet var främst att följa upp den långsiktiga finansieringen av vår verksamhet för äldre.

Församlingen har i samband med utredningsförslaget om konfessionella skolor träffat Centerpartiets talesperson i skolfrågor. Ambitionen från vår sida är att påtala behovet av en särskild reglering av de skolor som riktar sig mot nationella minoriteter.

I augusti brändes Koranen av högerextrema i Malmö och i Stockholm. I Malmö förekom även antisemitiska slogans vid upploppen. Centralrådet har yttrat sig, se här. och även Judiska församlingen i Stockholm, se här.

Ordförande Aron Verständig har deltagit i möte med statssekreterare på Regeringskansliet gällande planeringen kring det internationella forumet om Förintelsen i Malmö i oktober nästa år.

I början av september deltog Judiska Centralrådet på en lunch på Norges ambassad där situationen för svenska judar och det kommande Förintelsemuseet diskuterades. Frågan om judarnas situation i Sverige har man även diskuterat på ett möte i september med representanter för amerikanska ambassaden.

Aron Verständig har haft ett möte med Erik Ullenhag, Sveriges nye ambassadör i Israel.

Med anledning av NMR:s aktion mot bland annat synagogan i Norrköping har Judiska Centralrådet haft kontakt med flera politiker samt personer inom den nationella polisledningen. Aron Verständig har även uttalat sig i media

I oktober deltog Aron Verständig i ett möte anordnat av Norrköpings kommunalråd med anledning av NMR:s antisemitiska aktioner under jom kippur.

Judiska Centralrådet har även skickat in ett remissvar om Förintelsemuseet som ni kan se här.