Lägesrapport: ny lokal åt synagogan Jeshurun

Synagogan Jeschurun förlorade sin permanenta lokal i samband med byggandet av Bajit hösten 2013. Sedan dess har den haft sin verksamhet på såväl Wahrendorffsgatan som i Bajit. År 2014 beslutade fullmäktige att som sin vilja uttrycka att Jeschurun ska placeras på Wahrendorffsgatan. I linje härmed har styrelsen, i dialog med Jeschurun, tagit fram ett förslag på placering av synagogan i församlingshuset. Mer konkret rör det sig om större delen av plan två ovanför Sessionssalen. Förslaget bygger på ritningar av arkitekt Allan Rubin och ombyggnationen har av extern konsult uppskattats till omkring 4,5 miljoner kronor exklusive moms. Därtill kommer kostnad för anpassning och montering av Jeschuruns historiska möblemang vilket uppskattats till 500 000 kr exklusive moms.

Samtidigt med framtagandet av detta förslag har det pågått ett arbete med att ta fram förslag på en extern lokal på Östermalm. Församlingen har känt till denna process med inte varit en formell del av denna. Mot denna bakgrund beslutade församlingens styrelse enhälligt i mars 2019 att låta synagogan Jeschurun välja mellan lokalen i församlingshuset eller den externa lokalen. Skulle Jeschurun välja det senare alternativet var församlingens styrelse beredd att bidra med ett hyresbidrag i samma storleksordning som det som utgår till synagogan Adat Jisrael, det vill säga omkring 400 000 kr per år. Detta innebär att även om församlingen inte skulle betala för iordningställandet av själva lokalen så skulle församlingen åta sig att betala ett årligt hyresbidrag.

Efter detta erbjudande har synagogan utvärderat för- och nackdelar med de olika alternativen och hållit en rådgivande medlemsomröstning. Efter det att medlemsomröstningen visat att en majoritet av synagogans medlemmar önskat att synagogan placeras i församlingshuset meddelade Jeschuruns styrelse församlingen under sommaren 2020 att det alternativet föredrogs. Vid det senaste styrelsemötet i församlingen beslöt styrelsen enhälligt att uppdra åt kansliet att till oktober ta fram en totalbudget för att placera Jeschurun i församlingshuset och att ta fram en projektplan för bygget. Eftersom det rör sig om betydande belopp kommer det slutliga beslutet om budgeten för projektet att fattas av fullmäktige, församlingens högsta beslutande organ. Redan på fullmäktigemötet den 24 september kommer styrelsen att informera fullmäktige om det pågående arbetet.
Jeschurun är en mycket aktiv medlemsförening med ett viktigt historiskt arv. Styrelsen ser därför positivt på att synagogan kommer att beredas plats på Wahrendorffsgatan.

Judiska församlingens styrelse