Kallelse till fullmäktige

Kl. 18:00 inleds fullmäktiges möte med utdelning av förtjänstnålen. Medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm är välkomna som åhörare, ingen anmälan krävs. Medtag medlemskort.

Dagordning

1. Fastställelse av närvaro

2. Val av justeringsman för protokoll (Judisk Framtid utser)

3. Eventuella ändringar och tillägg till dagordning

4. Rapport från församlingens ordförande

5. Rapport från generalsekreteraren

6. Behandling och beslut av styrelsens förslag till

  • Församlingens mål och inriktning (Bilaga 1*)
  • Översiktlig budget för församlingen (Bilaga 2*)
    Av budgeten ska den övergripande fördelningen av medel avseende församlingens olika verksamhetsområden framgå (enl. JF:s stadgar §13)                                     
  • Ersättningen för församlingens fondförvaltning och fullföljdsersättning (enl. JF:s stadgar §12)
  • Storleken på det kommande årets medlemsavgift

10. Behandling av inkomna motioner  (Bilaga 3-11*)                                                                                 

11. Korta frågor till styrelsen

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

* skickas separat senare

 

 

28 november
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm