Shabbat Nachamu

Shabbat after Tish'a B'Av (Shabbat of Consolation)

17 augusti