Den skriftliga läran

TanachDe samlade skrifterna i den judiska bibeln kallas Tanach. Namnet kommer från bildat av begynnelsebokstäverna i delarnas hebreiska namn: Torah,  Nevi'im, and Ketuvim, som betyder lag, profeter, and skrifter. Det kristna namnet på den judiska bibeln är Gamla Testamentet.

Det slutgiltiga fastställandet av Tanachs innehåll, omfattning och ordningsföljd anses ha avslutats ett par hundra år e.v.t. Tanach är skriven på hebreiska med undantag av vissa delar av Daniels och Esras böcker som är skrivna på arameiska, som är nära besläktat med hebreiska.

TorahTorah, betyder "lära" eller "lag" och består av de Fem Moseböckerna. Av alla judiska skrifter har Torah, som bl a innehåller de tio budorden, den avgjort största betydelsen. Det judiska folket ska ha fått Torah för mer än 3 000 år sedan efter uttåget ur Egypten. Torah börjar med skapelseberättelsen och slutar med Moses dödVid vissa gudstjänster läser man högt ur Torah, som då har formen av en s.k. Torahrulle.

ProfetböckernaDet finns 21 profetböcker. De behandlar tiden från intåget i det heliga landet till den babyloniska fångenskapen. De senare profetböckerna innehåller profetiska tal, ordnade efter omfång så att de tre profeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel kommer först och de tolv mindre profeterna sist.

Psaltaren, jobs bok mfl. I Tanach, den judiska bibeln, ingår även Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok, Höga visan, Ruts bok, Klagovisorna, Predikaren, Esters bok, Daniels bok, Esras och Nehemias böcker samt Krönikeböckerna.

Mishna och TalmudMishna är det första skrivna verket som sammanfattar den judiska lagen och tolkningen av denna (som tidigare förts vidare genom muntlig tradition). Mishna tillsammans med de skriftlärdas kommentarer utgör Talmud

Talmud betyder ordagrant studium eller kunskap. Talmud är inte en enhetlig text, i den behandlas en mängd olika ämnen och regler för hur judar ska leva.

Storleken på Talmud varierar med olika utgåvor, men en fritt tillgänglig engelsk översättning från 1918 omfattar 3 225 sidor. Här finns bland annat de skriftlärdas stadgar, lagdiskussioner och skriftutläggningar. Samtliga auktoriteter som åberopas i Talmud levde före år 500 e.v.t.

Talmud tar upp flera frågor som kan dyka upp i människors liv: förhållandet till Gud i människors liv och förhållandet mellan människor. Talmud är näst efter Tanach (den hebreiska bibeln) judendomens viktigaste skrift.

Talmud finns i två versioner: dels Jerusalems Talmud (Jerushalmi), dels den babyloniska Talmud (Bavli) som är mer än tre gånger så omfattande och har kommit att dominera judendomen. De två versionerna utarbetades i Babylon respektive Israel.

I Talmud finns skilda och ibland olika religiösa riktningar, rättsuppfattningar och etiska åskådningar representerade. Det är trettio judiska generationer och mer än tvåtusen författare som lämnat bidrag till Talmud. Man kan säga att Talmud är en samling protokoll över diskussioner som förekommit i flera hundra år.

HalachaHalacha är det hebreiska namnet på de delar av Talmud som utgör den samlade judiska lagen. All judisk lag kan härledas till den skriftliga respektive den muntliga lagen. Den skriftliga lagen utgörs av den hebreiska bibeln, Tanach. Den muntliga lagen är sådan lag som enligt traditionen också gavs till Moses på berget Sinai, men som inte skrevs ned. Denna lag fördes sedan muntligen vidare fram till exilen i Babylon, där den riskerade att gå förlorad och därför skrevs ned i Talmud och Mishna.