Ute Steyer om Islands lagförslag mot brit mila

I tisdags, den 17 april 2018, deltog en grupp representanter för judiska församlingar i Nordeuropa tillsammans i en konferens på Island angående ett lagförslag som skulle kriminalisera omskärelse av pojkar på Island. De judiska representanterna var rabbin Jair Melchior från Danmark, Yaron Nadbornik från Finland, rabbin Moshe Lewin från European Conference of Rabbis och Jonathan Arkush, President of the Board of Deputies of British Jews. Jag representerade Sveriges rabbiner och  Judiska Centralrådet i Sverige.

Lagförslaget hade lämnats av sju ledamöter i Islands allting och skall nu debatteras där. Judiska Centralrådet i Sverige och EJC har formellt protesterat mot detta. Vi rabbiner i Norden har, för första gången, skrivit ett gemensamt brev till det isländska alltinget där vi ger uttryck för vår oro.  Under vintern har jag deltagit i flera samtal med European Jewish Congress, World Jewish Congress och Brit Milah Advocacy Group där vi diskuterat hur vi bäst skall gå tillväga för att informera om vår ståndpunkt samt bredda diskussionen och kunskapen om omskärelse i det isländska samhället.

I våra ansträngningar har vi haft stor hjälp av den katolska kyrkan på Island och av det katolska biskopsrådet i Europa samt av många kristna och andra religiösa samfund, såväl på Island som internationellt. Konferensen anordnades av Interreligiösa Forum på Island. 18 personer hade inbjudits att tala, bland dem alltingsledamoten som var medsponsor till förslaget, Islands barnombudsman, representanter från olika kristna samfund samt judiska och  muslimska representanter från hela Europa.

De som lagt fram lagförslaget och dess tillskyndare talade först, vilket gav oss tillfälle att bemöta deras ibland helt felaktiga påståenden. Ett av mina, och våra, starkaste argument är att båda sidor i debatten har barnens bästa i tankarna. Den ena sidan kan inte ensidigt stödja sig på barnkonventionen, som då blir tagen ur sitt sammanhang då den uttryckligen konstaterar att barn har rätt att växa upp med en kulturell och religiös identitet. Omskärelse av pojkar är en grundpelare i den judiska kulturella och religiösa identiteten.

Jag motsatte mig i starka ordalag vissa talares försök till sammanblandning av manlig omskärelse med kvinnlig könsstympning. Att jämföra dessa två och diskutera dem i ett sammanhang är att bagatellisera kvinnlig könsstympning som leder till stora och ofta katastrofala inskränkningar i det kvinnliga könsorganets funktion och som även kan påverka kvinnans allmänna hälsa, fysisk och psyke. Inget sådant orsakas av manlig omskärelse.

I mitt inlägg tog jag tillfället i akt att beskriva hur manlig omskärelse i Sverige regleras av Socialstyrelsens förordning, en reglering som fungerar väl för både judar och  muslimer. Deltagarna lyssnade noga på allt vi framförde för att stödja våra ståndpunkter. Debatten fortsatte ivrigt även under rasterna. Uppskattande kommentarer kom också från en annan alltingsledamot i publiken.

Slutligen påpekade vi att ett sådant lagförslag skulle sända ett tydligt signal till judiska och muslimska familjer i Norden och i hela Europa att Island inte är en plats för vare sig judar eller muslimer.

Hela konferensen kan ses på det här klippet:

http://nordichouse.is/event/radstefna-samradsvettvangs-trufelaga-og-lifsskodunarfelaga-um-umskurd-drengja/

Med vänlig hälsning

Ute Steyer

Rabbin

Leave a Comment