img

Historiskt beslut av fullmäktige.

Fullmäktige beslutade 23/10 2014 att välkomna icke-judiska partners som medlemmar av Judiska församlingen. Beslutet krävde ändring av stadgan enligt följande tillägg: "Den som är gift eller sambo med en medlem kan efter ansökan erhålla associerat medlemskap i församlingen (partnermedlemskap). Sådan medlem har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem, dock inte rösträtt i val till fullmäktige och är inte valbar till fullmäktige eller styrelse. Om sådan medlem konverterar till judendomen enligt vad som sägs i § 2 övergår medlemskapet automatiskt till ett ordinarie medlemskap."
- Vi ska vara inkluderande och välkomnande. Därför ligger beslutet helt rätt i tiden, säger generalsekreteraren Ingrid Lomfors, som hoppas på många nya medlemmar.

Beslutet träder i kraft vid årsskiftet.

 


Rekrytering av ortodox rabbin

Efter samråd med de ortodoxa föreningarna i frågan om rekrytering av en ortodox rabbin, samt beslut i styrelsen, skickades den 21/10 följande mail till de ortodoxa föreningarnas styrelser:
”Daniel Janse och Ingrid Lomfors har fått styrelsens uppdrag (2014:10:01) att påskynda rekryteringsprocessen av ortodox rabbin. Vi föreslår därför följande tågordning. Se nedan. Vi har tagit hänsyn till tidigare framkomna förslag från de ortodoxa föreningarna att de själva vill ta fram en gemensam kravprofil. Vi har för enkelhetens skull tagit fram en mall (efter engelsk rabbinrekryteringsmodell) som vi hoppas ska underlätta arbetet (bil 1.). I förhoppning om att vi kan enas om nedanstående.
1. Styrelsen för Adat Israel (AI) och Adat Jeshurun (AJ) utformar själva en gemensam kravprofil, enligt medföljande mall (bil 1.) Lämnas till kansliet så snart som möjligt.
2. JF´s kansli utformar ett förslag på kravprofil enligt samma mall (ovan).
3. Kansliet sammanställer båda förslagen till styrelsen för beslut.
4. Styrelsen lämnar förslag/beslutar om rekryteringsprocess och budget.”
Adat Israel har svarat att de är positiva. Adat Jeschurun har ännu inte svarat.
Den som är intresserad kan beställa bilagan via kansliet.
Ingrid Lomfors, generalsekreterare


Kaddish för träsynagogorna i Litauen

Måndag 10 november klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3.

En kväll om de fantastiska synagogorna i trä, den äldsta är från 1801, som idag är en del av Litauens nationalskatt. Tyvärr överlevde endast 17 träsynagogor det nazistiska barbariet. Men nu har vi privilegiet att ta del av dem genom en fantastisk fotoutställning.
Talare: Daumantas Levas Todesas, utställningens initiativtagare samt Jurgita Verbickienë, historiker. Mingel med dryck och tilltugg.
Obligatorisk föranmälan senast fredag 7 november: john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10
Vänligen ta med medlemskort/id-kort. Ett samarrangemang mellan Judiska församlingen och Litauens ambassad.

  


 

Doris och Göran Nisells minnesfond

Sista ansökningsdag 17 november.
Då stiftelsen är liten är de utdelningsbara - 27 000 kronor - medlen begränsade. Stora anslag kommer därför inte att beviljas.
Styrelsen/Doris och Göran Nisells minnesfond
Ansökan sänds till john.gradowski@jfst.se eller till Judiska Församlingen, John Gradowski, Box 7427, 10391 Stockholm.


 


Är antisemitismen och Förintelsen - båda negativa identifikationsfaktorer - vår judiska identitet?

Måndag 27 oktober, klockan 18.30 i Sessionssalen
Ett samtal kring vari vår judiskhet består av mot bakgrund av den senaste tidens antisemitism.
Är det så att judar med svag judisk identitet är i behov av antisemitism för att för att stärka sin identitet?
Det är ingen tvekan om att antisemitism finns i Sverige. Frågan är hur omfattande den är och i vilken utsträckning församlingen och dess medlemmars beskrivningen av det rådande tillståndet stämmer överens med verkligheten, eller snarare uttrycker en önskan.
Samtalsledare: Willy Silberstein, ordförande Svenska kommittén mot antisemitism. Medverkande: Ingrid Lomfors, historiker och generalsekreterare Judiska församlingen, Lena Posner-Körösi, ordförande Judiska församlingen, Isabel Sommerfeld, fullmäktigeledamot Judiska församlingen och Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.
Obligatorisk föranmälan senast 24 oktober till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10
OBS! Endast för medlemmar i Judiska församlingen och för dem som delar liv med en medlem men som inte kan bli medlem. Vänligen tag med medlemskort och/eller id-kort. Vad har det assyriska- och judiska folket gemensamt? Kan vi stötta varandra som minoritetsgrupper i Sverige? Och i så fall hur?

Torsdag 13 november, klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3.
Assyrierna är ett gammalt folk med rötter i Mellanöstern. De definierar sig som ett folk med en gemensam religion (kristendom). Assyrierna drömmer, liksom judarna gjort, om en egen stat i Mellanöstern på de landområden där de bott i generationer. Genom historien har assyrier blivit förföljda och mördade av sina värdfolk, idag mördas de skoningslöst av terrororganisationen IS. Hur påverkar detta den assyriska drömmen om en egen stat? Hur kan judar och assyrier stötta varandra i Sverige och internationellt? Hur uppfattar man det svenska samhällets stöd för den egna gruppen? Kom och lyssna på representanter från Assyriska riksförbundet och ställ frågor i den efterföljande diskussionen.
Moderator: Petra Kahn Nord/Judiska ungdomsförbundet i Sverige. Anmälan: john.gradowski@jfst.se senast måndag 10 november
Ett samarrangemang mellan Judiska församlingen, Judiska ungdomsförbundet och Assyriska Riksförbundet i Sverige.