bestall-uppgifter3

Riksarkivets hemsida
Bild: Riksarkivet

Du som vill släktforska och ta del av handlingar i Judiska församlingens arkiv deponerade på Riksarkivet, skall göra på följande sätt: För att få forska i Judiska församlingens arkiv måste du söka tillstånd. För detta finns två ansökningsblanketter:

Släktforskning eller motsvarande
Vetenskaplig forskning eller motsvarande

Application for permission to access the record in the archive of The Jewish Community in Swedish National Archives for
Scientific research
Genealogy

Tillståndsblanketten för släktforskning är avsedd för personer som bedriver sedvanlig släktforskning eller letar efter uppgifter om anhöriga som kom som flyktingar till Sverige.

Tillståndsblanketten för vetenskaplig forskning är avsedd för vetenskaplig forskning eller liknande samt för journalister som bedriver journalistiskt arbete.

Tillståndsansökan skickas till Riksarkivet i god tid innan forskningen vid Riksarkivet skall påbörjas. Kontaktuppgifter Riksarkivet: Box 125 41, 102 29  Stockholm, e-post: riksarkivet@riksarkivet.se. Vid frågor rörande tillståndsblanketterna kontaktas Riksarkivet på tel: 010-476 7000.

Riksarkivet kontrollerar ansökan och begär vid behov in kompletterande uppgifter eller bilagor. Riksarkivet skickar därefter ansökan vidare till Judiska församlingen som fattar beslut i egenskap av arkivägare. Församlingens beslut meddelas Riksarkivet med kopia till sökande. Tillsammans med beslutet skickar Judiska församlingen ett följebrev med närmare instruktioner om hur man går till väga för att ta del av Judiska församlingens arkiv.

Arkivförteckning för Judiska (Mosaiska) församlingens i Stockholm arkiv finns på http://www.nad.riksarkivet.se/

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, www.judgen.se