Judiska församlingen är en ideell organisation där medlemmarna väljer sina representanter i medlemsval precis som i riksdags- och kommunalval.

Vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige fungerar som församlingens "riksdag". Fullmäktige väljer sedan församlingens ordförande samt församlingens styrelse vilka utgör församlingens "regering". Den 8 november 2015 hölls det senaste valet vid Judiska Församlingen i Stockholm. Nästa val äger rum 2018.

Valresultat 2015 (PDF)
Personkryss mm 2015 (PDF)
Valresultat 2012  (PDF)
Valresultat 2009  (PDF)
Valresultat 2006  (PDF)

Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Fullmäktige fattar bland annat beslut om församlingens mål och inriktning, budget, medlemsavgiftens storlek, avgifter för särskilda tjänster, anställer rabbiner och kantorer samt väljer styrelse. Fullmäktige väljer dessutom en prövningsnämnd för prövning av besvär över fastställd medlemsavgift samt en valnämnd, en valberedningsnämnd och en tolkningsnämnd.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer som handhar verksamheter av mera bestående karaktär. Alla fullmäktigeledamöter, styrelsen och kommittéledamöter är obetalda lekmän. Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år och medlemmar i Judiska Församlingen är välkomna att närvara vid dessa möten.

Styrelsen 2016-2019
Judiska församlingens fullmäktige beslutade torsdagen den 17 december 2015 att utse följande styrelse för perioden 2016-2019. Efter namnet anges den politiska grupp som personen företräder.

Ordförande: Aron Verständig, Judisk Samling (JS)
Vice ordförande: Lotta Reisch Jensen (JE)
Ekonomiansvarig: Michael Zamek

Övriga ledamöter:
Deanne Okret-Mannelid (JS)
Sophie Nachemson-Ekwall (JE)
Eva Stein, Judisk Mångfald (JM)
Daniel Janse (JM)
Dan Levy, Judisk Framtid (JF)

Fullmäktigeledamöter 2016-2019

Judisk Samling:
Aron Verständig, Carméla Fuchs Gerson, Harry Goldman, Deanne Okret Mannelid, Patric Lebenswerd, Jens Lapidus, Alexandra Dahan Farana, Markus Kaplun och Gabriel Rosenberg.

Judisk Enhet:
Lena Posner-Körösi, Carl-Henrik Knutsson, Lotta Reisch Jensen, Peter Neuman, Henrik Salamon, Stefan Einhorn och Gabriel Urwitz.

Judisk Mångfald:
Isak Abramowicz, Eva Stein och Daniel Janse.

Judisk Framtid
Dan Levy

Ordförande för fullmäktige: Under åren 2016 – juni 2017 utses Harry Goldman, (JS). Vice ordförande under samma period: Henrik Salamon, (JE). Fr. o m juli 2017 är Henrik Salamon, (JE) ordförande och Harry Goldman, (JS) vice ordförande.

Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via info@jfst.se


Modell organisation (PDF)
Stadgar
Valordning 2014-05-27
Statutes in English