Kallelse till fullmäktigemöte torsdagen den 18 maj kl. 18.30.

Den auktoriserade revisorn Jonas Grahn, PWC, närvarar vid fullmäktigemötet den 18 maj kl. 19.00 för att redovisa sina iakttagelser gällande församlingens ekonomi och verksamhet

DAGORDNING

 1. Fastställelse av närvaro
 2. Val av justeringsperson för protokoll (Judisk Framtid utser)
 3. Eventuella ändringar och tillägg till dagordning
 4. Rapport från församlingens ordförande
 5. Rapport från generalsekreteraren
 6. Dechargedebatt*
  Behandling och fastställelse av Judiska församlingens årsredovisning 2016
  Revisionsberättelse
  Revisionsnämndens granskningsrapport
 7. Beslut om
  - Fastställelse av församlingens resultat- och balansräkning
  - Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - Ansvarsfrihet för styrelsenVerksamhetsberättelser över 2016 års verksamhet (för kännedom)
 1. Säkerhetsglas Bajit
 2. Förlängning av lån Judaica
 3. Behandling av inkomna motioner
 4. Nyval Heckschers stiftelse
 5. Korta frågor till styrelsen
 6. Övriga frågor

*) årsredovisningarna för de av församlingen anknutna stiftelserna finns tillgängliga på kansliet.

Efter fullmäktigemötet hålls årsstämma i JFSAB