Polismyndigheten

106 75 Stockholm

 

Till polismyndigheten i Stockholms län

Interreligiöst råd i Stockholm (IRiS) vädjar till polismyndigheten att ompröva Nordiska Motståndsrörelsens ansökan om tillstånd att marschera i Stockholm den 25 augusti.

Det moderna Europa har plågats av extrema totalitära ideologier. Efter Andra Världskriget utvecklades Europa i mer positiv riktning. Värderingar som demokrati, mångfald, mänsklig värdighet, individuella fri- och rättigheter utvecklades och kodifierades i olika rättsliga instrument. Rasism, intolerans och våldsbejakande ideologier har kontinuerligt utgjort perifera fenomen i ett alltmer upplyst och progressivt Europa. I Sverige har allt detta också varit fallet.

Demonstrationsrätten är en principiellt viktig rätt i ett demokratiskt samhälle för att uttrycka olika åsikter och reagera i samhället. Denna rättighet är dock inte oinskränkt. Exempelvis kan rätten att demonstrera inskränkas om den i det aktuella fallet riskerar att störa lag och ordning. Organisationer som Nationella Motståndsrörelsen (NMR), en rörelse med starka rötter i nazistisk och främlingsfientlig ideologi, utgör ett hot mot det öppna samhället och skapar genuin fruktan i samhället samt bland medborgarna. Tidigare demonstrationer av NMR har genererat våld, skadegörelse och fara för lag och ordning. På en lördag, då det är mycket folk i rörelse, framstår risken för våldsincidenter som hög.

I ett Stockholm som karakteriseras av mångfald, ideologisk, religiöst och etniskt, finns det lite utrymme för extrema ideologier. Stockholmarna bejakar det öppna samhället och dess pluralism. Vi ser med oro på den nu planerande demonstrationen av NMR. Den planeras att äga rum i centrala Stockholm och kommer att vara i nära anslutning till flera religiösa institutioner. Framför allt menar vi att det är uteslutet att en nazistisk organisation får marschera i omedelbar närhet av Stora Synagogan på Wahrendorffsgatan på en lördag, då sabbatsgudstjänst firas där.

Från ett interreligiöst perspektiv känner vi alla en legitim fruktan inför NMR:s planerade demonstration. NMR, med sin våldsbejakande extremism, utnyttjar det öppna samhällets fri- och rättigheter. Samtidigt utgör en implementering av NMR:s ideologiska program en negation av de värden som vårt samhälle bygger på. Interreligiösa Rådet i Stockholm, där judiska, muslimska, kristna, hinduiska, buddhistiska, sikhiska, baha’í och asatroende samfund är representerade, vädjar till Polismyndigheten att ompröva beslutet om godkännande av NMR:s demonstration i centrala Stockholm.

Stockholm den 20 augusti 2018

Styrelsen för Interreligiöst Råd i Stockholm

iris@interreligios.se