OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minnesmonumentet över Förintelsens offer

De 8 500 namnen på de stentavlor som utgör monumentet är både en påminnelse och en uppmaning.
Påminnelse: Den ohyggliga förintelsen av judar.
Uppmaning: Detta får aldrig glömmas och aldrig ske igen.

Namnen på monumentet är mördade anhöriga till dem som överlevt och kommit till Sverige. Monumentet kännetecknas, på samma sätt som judiska begravningsplatser, av största enkelhet.

Utgångspunkten för monumentets utformning var en värdig, avskild plats på judisk mark för minne och reflexion. Placeringen intill synagogan ger minnet av de avlidna en naturlig hemvist. Utsträckningen i Aaron Isaacs gränd och öppningen mot Raoul Wallenbergs torg slår en bro mellan det judiska och det svenska.

Den stora efterkrigsgruppen omfattade cirka 10 000 överlevande från koncentrationslägren, de flesta av dem utan familjer och sjuka efter svåra umbäranden. De överlevande som kom till Sverige var övertygade om att den fred som slöts i maj 1945 skulle råda för evigt och att nazismens nederlag skulle betyda slutet för alla rasistiska rörelser i framtiden. Så blev det inte och som en följd grundades Föreningen Förintelsens Överlevande (extern länk), som tog som sin viktigaste uppgift att verka mot nazism och förnekandet av Förintelsen. Tanken om uppförandet av ett namnmonument presenterades våren 1994.

Minnesmonument över Förintelsens offer är utformat av skulptör Sivert Lindblom och arkitekt Gabriel Herdevall. Monumentet invigdes 1998 av kung Carl XVI Gustav. Monumentet finns längsmed församlingens Stora synagogan på Wahrendoffsgatan i Stockholm.

Vägen

”Vägen” har belagts med gatsten, som hämtats från Budapests ghetto, och ramas in av järnvägsräls. Den löper mellan Aaron Isaacs gränd och Raoul Wallenbergs torg via Berzelii park. En öppning har gjorts i staketet och ett stort stenklot markerar det nya stråkets myn­ning mot torget. Den övre klothalvan har en text, på 24 språk, som representerar de länder från vilka nazisterna förde bort den judiska befolkningen mot döden. Texten lyder:

Vägen var rak när judar fördes bort att dödas. Vägen var krokig, farlig och kantad av hinder när judar sökte undfly mördarna.

Avsikten med det symboliska stråket är att ge Monumentet över Förintelsens offer en mer framträdande position i staden och öka möjligheterna för fler besökare att uppmärksamma dess även idag angelägna budskap. Monumentet över Förintelsens offer ligger bakom synagogan i Aaron Isaacs gränd och när det uppfördes 1998 var avsikten att gränden skulle förlängas, över Berzelii park, mot Raoul Wallenbergs torg, för att skapa kontakt med den omgivande staden. Med ”Vägen” blev projektet fullbordat. ”Vägen” har utformats av arkitekterna Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall. Texten till klotet har författats i samarbete med Per Ahlmark.