Varför bli medlem i Judiska församlingen?

  • Du vill att det ska finnas ett judiskt liv i Sverige och att det finns en organisation som tillvaratar judiska intressen i samhället
  • Du vill att det ska finnas ett rikt judiskt utbud av kultur
  • Du vill att den judiska gruppen ska kunna leva tryggt här
  • Du vill att det ska finnas en judisk organisation som är engagerad i kampen mot antisemitism och annan rasism
  • Du vill att det ska finnas ett religiöst judiskt utbud som tillfredsställer alla önskemål/behov

Judiska församlingens stadgar.

Medlemsavgifter

Så beräknas medlemsavgiften 2018
Ansökan om nedsättning 2018

Förtydligande om medlemsavgiften
Ny medlem, som fyller 30 år under inträdesåret eller är äldre, erlägger en årsavgift om högst den av fullmäktige beslutade minimiavgiften, som f.n. uppgår till 2.000 kr. Det kvartal man inträder erläggs ingen avgift - för kommande kvartal betalar man 25 % av minimiavgiften per kvartal.

Detta innebär att ny medlem betalar följande årsavgift:
- inträde under januari - mars  1.500 kronor
- inträde under april - juni: 1.000 kronor
- inträde under juli - september: 500 kronor
- inträde under oktober - december: 0 kronor inträdesåret och 2.000 kr nästkommande år eller det belopp som det året blir den beslutade minimiavgiften.

För dig som är mellan 21 och 26 år är avgiften för helår 500 kr. För dig som är mellan 27 och 30 år gäller vår avgiftstrappa för ungdomar.

För mer information kontakta Agi Körösi,, 08-587 858 23

Förtydligande angående medlemskap

Eftersom det föreligger osäkerhet kring vilka kriterier som gäller angående medlemskap i Stockholms Judiska Församling följer här ett förtydligande:
Man kan bli medlem i församlingen om man:
Är son/dotter till eller har adopterats av en judisk mor eller far
Har konverterat för erkänd rabbin (för barn till förälder som konverterat gäller att om barnet är fött innan föräldern konverterat måste barnet konvertera för att kunna bli medlem i Judiska församlingen.)
Vi ber Dig notera att Judiska Församlingens definition på medlemskap är skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude.
Definition av vem som är jude i religiöst avseende:
Född av en judisk mor
Konverterat för erkänd rabbin

I Stockholm reglerar varje synagoga vad som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkännes dock inte automatiskt i den judiska världen. Konverteringar gjorda av t.ex. konservativa rabbiner är inte godkända av överrabbinatet i Israel eller i ortodoxa församlingar/synagogor.

Nya medlemmar

Som ny medlem erhåller du alla medlemsförmåner omgående. Medlemspris för begravning erhålles dock först efter 5 års medlemskap.

Nyblivna föräldrar

Viktig information till nyblivna föräldrar
Vänligen notera att ditt barn inte blir automatiskt medlem i vår församling bara för att du är det. Du måste registrera ditt barn på vår medlemsblankett. Denna hämtar du här ovan eller genom att kontakta medlemsadministrationen, tel 08-587 858 29. Brit-Mila (omskärelse av pojkar) eller namngivning leder alltså inte automatiskt till medlemskap. Ditt barn är välkommet i vår gemenskap!

Associerat medlemskap

Nu kan den som inte är jude bli medlem i församlingen
Sedan en tid tillbaka har det uttryckts önskemål från par där ena partnern inte är jude att båda skulle kunna få bli medlemmar i Judiska församlingen. Orsakerna till detta kan vara många. Till exempel att det skulle bli lättare att ge sina barn en judisk tillhörighet, att göra det enklare att få tillgång till de medlemsaktiviteter som församlingen erbjuder eller att helt enkelt få möjlighet att i praktisk handling visa sin solidaritet med det judiska Stockholm – och inte minst att hela familjen känner sig välkommen i församlingen.

Församlingens fullmäktige sa förra året ja till ett s.k. associerat medlemskap. Denna möjlighet gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 och för en person som lever i ett parförhållande med ordinarie medlem och som är skriven på samma adress som en medlem i Judiska församlingen.

Vad innebär ett associerat medlemskap?
Den här typen av medlemskap innebär nya möjligheter för den partner som inte är jude att delta i församlingens verksamhet. Man kan nu delta i församlingens inre verksamhet på lika villkor som övriga medlemmar.
Dock finns vissa begränsningar för associerade medlemmar, då man inte har rösträtt till församlingens fullmäktige och inte kan bli vald till församlingens fullmäktige eller styrelse. Det associerade medlemskapet ger inte heller religiösa rättigheter.
När det gäller den lägre kostnad för begravning som en ordinarie medlem betalar efter fem års medlemskap, är detta inte tillämpligt för associerade medlemmar eftersom denna typ av medlemskap är nytt. Under de första fem åren kommer därför den lägre kostnaden att gälla även för nytt associerat medlemskap. Som associerad medlem erhåller du samma rabatter som övriga medlemmar.

Vad kostar det då att bli associerad medlem?
Församlingsavgiften för associerade medlemmar är rabatterad och har satts till hälften av den avgift som en ordinarie medlem betalar. Minimiavgiften är dock alltid 1 000 kronor.